ALGEMENE VOORWAARDEN FRIJNS UNLIMITED BV(KBO-nr. 0761.336.865)

Juridische verhouding

1. De prijsofferte en deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Frijns Unlimited BV (hierna “Frijns”) en de klant of diens rechtsopvolger (hierna het “Contract”).
2. Het Contract komt tot stand vanaf aanvaarding van de prijsofferte (per brief, per e-mail en zelfs telefonisch). Een prijs in de offerte waarvan de gemiddelde consument kan begrijpen dat dat die een verschrijving of vergissing bevat, bindt Frijns in geen geval.
3. Door aanvaarding van de prijsofferte, erkent de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.
4. De klant bevestigt voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp ervan, o.a. door de 3D-voorstelling, de getoonde stalen of de foto’s en illustraties van de leverancier.
5. Eventuele voorwaarden van de klant gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van bestelformulieren van de klant, ook niet aanvullend.
6. Indien er zich onvoorziene en ontoerekenbare omstandigheden voordoen, zoals een onvoldoende beschikbaarheid van nodige onderdelen of ingeval van overmacht, waardoor Frijns niet in de mogelijkheid is om het Contract uit te voeren of aan een veel hogere prijs, zal Frijns zo snel mogelijk de Klant contacteren en heeft de klant de mogelijkheid om het Contract te wijzigen of het kosteloos te annuleren.


Prijs

7. De prijzen in de offerte zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen en onderdelen. Latere prijsstijgingen van onderdelen worden doorberekend en ook de kost van lonen wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de hand van de gezondheidsindex.
8. Alle werken die niet voorzien zijn in de prijsofferte en in samenspraak werden uitgevoerd door Frijns worden aanzien als meerwerk en wordt afgerekend aan een prijs zoals op dat moment gangbaar.
9. Bij samengestelde prijsopgaves bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.
10. De prijsopgaves gelden alleen voor de opdracht vermeld in de prijsofferte en niet voor eventuele gelijkaardige, toekomstige opdrachten.


Factuurvoorwaarden

11. Alle facturen zijn uiterlijk betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, en een factuur wordt met akkoord van de klant elektronisch (per e-mail) verzonden.
12. Op elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, zijn na ingebrekestelling verwijlinteresten à rato van de wettelijke rentevoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 500,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro per factuur) verschuldigd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
13. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Frijns het recht om het Contract, na een voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte. Indien Frijns nalaat haar verbintenissen uit te voeren, is de klant ook toegelaten de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten.
14. Het protest tegen de facturen dient uiterlijk te gebeuren binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaand wordt beschouwd.


Uitvoering/onderdelen

15. Frijns verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdracht(en) en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’).
16. Omdat het werk van Frijns steeds maatwerk is en de uitvoering ervan ook onderhevig is aan onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden worden de leverings- en uitvoeringstermijnen steeds enkel bij wijze van inlichting verstrekt en hebben ze enkel een indicatief karakter. De klant bevestigt uitdrukkelijk dat de leverings- en uitvoeringstermijn geen essentiële bepaling is van het Contract.
2
Vertraging in levering of uitvoering kan daarom nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.
17. De klant zorgt ervoor dat het voertuig op de voorziene datum en proper wordt binnengebracht bij Frijns, met afgifte van een sleutel en alle boorddocumenten.
18. Deeluitvoeringen zijn toegelaten wanneer dit volgens Frijns nodig is gelet op de aard van het werk. Frijns behoudt zich in dergelijk geval het recht voor te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
19. Frijns behoudt zich het recht voor om de uitvoering te schorsen indien niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig betaald zijn.
20. Alle risico’s verbonden van geleverde of geïnstalleerde onderdelen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan over op de klant vanaf levering/installatie.
21. Frijns biedt op de geïnstalleerde onderdelen de fabrieksgarantie. Als na uitvoering van een door de klant opgedragen chiptuning en/of andere modificaties versnelde of hevige slijtage optreedt aan de onderdelen, draagt de klant als enige elk (negatief) gevolg hiervan.
22. Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht(en) aan de klant ter beschikking gesteld, indien gewenst. Dit gebeurt ingeval van een garantieclaim pas nadat de garantieclaim is afgehandeld.


Teruggave - retentierecht

23. De klant dient het voertuig op de opgegeven datum op te komen halen ter plaatse bij Frijns. Indien dit niet gebeurt binnen de drie (3) werkdagen, brengt Frijns een vergoeding wegens stallingskosten in rekening van 75 euro per kalenderdag.
24. Frijns heeft het recht om de teruggave van het voertuig uit te stellen tot na volledige betaling van alle resterende bedragen die te maken hebben met werkzaamheden op dat voertuig.


Toelatingen - technische keuring

25. De klant zorgt voor alle toestemmingen of toelatingen die eventueel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht(en), o.a. voor het aanbrengen van tekens die merkenrechtelijk beschermd zijn, en is als enige verantwoordelijk voor de legale gevolgen van de uitvoering van de gegeven opdracht(en), o.a. voor het technisch wijzigen van het voertuig dat niet toegelaten is door FOD mobiliteit en vervoer. De klant zal Frijns vrijwaren en schadeloosstellen voor elke mogelijke vordering of aansprakelijkheid, van welke aard ook, ten laste gelegd van Frijns als gevolg hiervan.
26. De klant verbindt er zich toe om na teruggave van het voertuig door Frijns de eventuele technische wijzigingen te laten registeren bij de bevoegde autoriteit in de voertuigdocumenten en om de voertuigverzekeraar op te hoogte te stellen van de wijzigingen. Frijns heeft geen verantwoordelijkheid voor de al dan niet aanvaarding van de gedane wijzigingen door de bevoegde autoriteit of voertuigverzekeraar.


Aansprakelijkheid

27. Bij fout is Frijns in de eerste plaats gehouden tot herstel in natura. Alle kosten boven de kosten van herstel of vervanging, zoals transportkosten en kosten voor demontage of montage, zijn wel steeds voor rekening van de klant.
28. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn, is Frijns aansprakelijkheid in de mate dat zijn verzekeraar tussenkomt en tot het bedrag waarvoor de verzekeraar dekking verleent. Indien de verzekeraar niet tussenkomt bedraagt de schadevergoeding waartoe Frijns kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50% van de betreffende factuurwaarde (exclusief BTW) van de prijsofferte. Om verzekeringsredenen dient elke schade-eis op straffe van verval in elk geval schriftelijk te zijn gemeld binnen de maand na kennisname van het voorval of de schade waarop de vordering is gesteund, en dienen de gebreken en de schade op tegensprekelijke wijze te worden bewezen. Het is niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen, louter omwille van een (beweerde) schade.
29. Frijns zal, behoudens bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving, voorzien in alternatief vervoer.
30. Frijns zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:
30.1. schade of gebreken ontstaan ten gevolge van steenslag, normale slijtage, onzorgvuldig of verkeerd gebruik, geen, onvoldoende of slecht onderhoud, of daden van derden zoals dieren of weersinvloeden;
30.2. schade te wijten aan redenen die niet aan Frijns toerekenbaar zijn, zoals (i) redenen van overmacht
3
of (ii) interventies van de klant zelf of van derden op vraag van de klant.


Annulatie – ontbinding

31. Ingeval van annulatie van het Contract door de klant vóór de voorziene uitvoeringsdatum is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de prijsofferte met een minimum van 750,00 euro wanneer dit gebeurt meer dan vier (4) weken voor de voorziene datum en ten belope van 100% van de waarde van de prijsofferte wanneer dit gebeurt minder dan vier (4) weken voor de voorziene uitvoeringsdatum, telkens onverminderd de mogelijkheid voor Frijns om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen. Indien Frijns het Contract annuleert (vóór de uitvoering is begonnen), dan is zij t.a.v. de klant eenzelfde schadevergoeding verschuldigd.
32. Indien de klant na de start van uitvoering het Contract ontbindt, is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die overeenkomt met de volledige waarde van de prijsofferte, onverminderd het recht van Frijns om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.


Klachten

33. De klant moet alle klachten, indien de gebreken zichtbaar zijn, binnen twee (2) maanden na de uitvoering melden aan de Frijns door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.
34. Frijns is ten aanzien van de klant aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de uitvoering van de onderdelen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering/installatie.
35. De klant moet alle klachten, indien de gebreken verborgen waren, binnen twee (2) maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld melden aan Frijns door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Indien het gebrek zich voordoet na zes (6) maanden na levering/installatie, dient de klant te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering/installatie. Na één jaar vanaf het ontdekken van het gebrek, verjaart de rechtsvordering van de klant, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee (2) jaar mag verstrijken.
36. Indien na onderzoek is gebleken dat de klacht gegrond is, verkiest de klant een kosteloze herstelling of vervanging. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, heeft de klant het recht een passende prijsvermindering te vragen of de ontbinding van het Contract te vorderen.
37. Elke vordering in rechte dient door de klant, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.


Bescherming van persoonsgegevens - referentie

38. Frijns verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende bescherming en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.
39. Frijns is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de klant als een referentie en om foto’s te nemen van het voertuig voor promotie en publiciteit.


Slotbepalingen

40. Het Contract omvat de volledige overeenkomst m.b.t. het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen.
41. Indien bepaalde bepalingen van het Contract door een rechtbank nietig of onafdwingbaar zouden worden verklaard, dit in het geheel of ten dele, blijft het Contract verder bestaan voor de overige bepalingen en het resterend gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.
42. Een eventueel in gebreke blijven van Frijns om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
43. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
44. Behoudens de andersluidende toepasselijke bepalingen in het consumentenrecht zal ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met het Contract uitsluitend kunnen behandeld worden door de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
4
***
Afwijkende bepalingen voor de klant die een onderneming is:
Het voorgaande is van ook van toepassing indien de klant een onderneming is, doch dan geldt bijkomend respectievelijk afwijkend:
45. Artikel 12 wordt vervangen door deze bepaling: Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 500,00 euro, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
46. Bijkomend artikel: Indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (zoals bijvoorbeeld i.g.v. van faillissement, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Frijns of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de klant, …), dan heeft Frijns het recht om oftewel van de klant een vooruitbetaling of borgstelling te vragen oftewel het Contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
47. Artikelen 33, 34 en 35 worden vervangen door de volgende bepaling: Elke klacht moet binnen de acht (8) kalenderdagen nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, per aangetekende brief aan Frijns geadresseerd worden en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, zulks op straffe van verval van alle aanspraken. Klachten over de uitvoering dienen steeds volledig en duidelijk omschreven zijn, met bijhorende stavingstukken.
48. Artikel 44 wordt vervangen door deze bepaling: Ingeval van een geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, is enkel de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd.

FRIJNS UNLIMITED

Your own identity!

By putting carvinyl on a car, you do not only protect your car but also create a very own identity for your car. You decide, if you prefer a full wrap or if you like to adapt smaller details. Of course, you can get your very own custom design as well. Get in contact with us for options and prices.

Contact Us
20210528 191648